При покупка на недвижим имот

   

Какво трябва да знаем, когато купуваме недвижим имот?

Договорът за покупко-продажба на недвижим имот е двустранен, възмезден договор, с който продавачът прехвърля на купувача собствеността на недвижим имот, а купувачът плаща цена за имота. Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт. Сделка за покупко-продажба на недвижим имот, която не е сключена в предвидената от закона форма (нотариален акт) е нищожна. Задължението на продавача е да предаде имота и да получи продажната цена, а задължението на купувача е да плати продажната цена и да получи имота. 

При покупка на недвижим имот много хора се обръщат за помощ към посредници – агенции за недвижими имоти.

На пазара за недвижими имоти се е наложила практика, страните да сключват предварителен договор, с който уговарят условията за бъдещото изповядване на сделката пред нотариус.

            Какво трябва да знаем за предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот?

            Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот трябва да бъде сключен в писмена форма. Целта на предварителния договор е да подготви сключването на окончателния. Той трябва да включва всички съществени условия на окончателния договор, т.е. следва да са включени клаузите, които точно индивидуализират прехвърляемия недвижим имот, цената, страните, сроковете за сключване на окончателен договор под формата на нотариален акт и другите съществени условия. Обичайно страните се договарят част от продажната цена да бъде платена при сключване на предварителния договор. Предварителният договор гарантира всяка една от страните по него. С подписването му страните се задължават в бъдеще да подпишат окончателен договор пред нотариус, под формата на нотариален акт, но при всички, упоменати в предварителния договор условия. Всяка една от страните по предварителния договор може да предяви иск за обявяването му за окончателен, в случай че е изпълнила задълженията си по предварителния договор. В този случай окончателният договор се счита за сключен от постановяване на съдебното решение. Компетентен е съдът по местонахождение на имота. Обичайно агенциите за недвижими имоти предлагат на клиентите си типови предварителни договори. Имайки предвид важността на предварителния договор, е препоръчително той да бъде съставен или поне проверен от адвокат, специализиран в областта на недвижимите имоти.  Това до голяма степен ще намали рисковете от сключване на неизгоден договор. 

.: BGtop.net.: BGtop.net