ДЕЛБА НА ИМУЩЕСТВО

 

 

В редица житейски ситуации хората се оказват съсобственици на имущество. След смъртта на близък човек може да получите в наследство недвижим имот/имоти или пък други вещи. Съсобственици на имот или вещи може да се окажете и след развод. Но в повечето подобни ситуации хората желая да разделят общия имот или движими вещи.

По какъв начин?

Това става чрез делба. Бихте могли да сключите договор за делба на общото имущество, с който договор да го разделите. Но в случай, че не може да постигнете съгласие с останалите съсобственици, тогава ще се наложи да разделите общото имущество по съдебен ред.

Делба на общо имущество може да иска всеки един от съобствениците на общия имот/имоти или движими вещи. Няма законоустановен срок, в който да упражните това свое право, т.е. можете да поискате делба по всяко време – този месец, след година или след 10 години. Законът поставя някои изисквания към извършването на делбата. При извършване на делбата, независимо дали ще е доброволна извънсъдебна делба или пред съда, трябва да участват абсолютно всички съсобственици на имущесвото, което желаете да разделите. Ако не участват всички съсобственици, делбата ще е нищожна.

Отделни закони поставят минимални изисквания при подялба на имоти. Например ако делите имот в регулация ще трябва да се съобразите с минималните изисквания за площ, в зависимост от това къде се намира имотът. Ако недвижимият имот е жилище, за да е възможна делбата всяко едно от жилищата след делбата трябва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна. 

Доброволна делба 

Предимствата на доброволната делба са, че в сравнение със съдебната делба, е много по-евтина и запазва добрите отношения между съсобствениците. Трябва да знаете обаче, че ако някой от останалите съсобственици не е  съгласен на доброволна делба няма как да бъде принуден да участва. Тогава единственият изход е делба по съдебен ред.

При доброволната делба трябва да участват всички съсобственици, в противен случай, делбата ще е нищожна. Ако някой от съобствениците е недеспособен – малолетен, непълнолетен или поставен под запрещение, ще е необходимо да поискате от Районния съд предварително резрешение, за да се сключи договора за доброволна делба.

Доброволната делба се извършва под формата на договор, който, за да е действителен, трябва да бъде заверен от нотариус и вписан в имотния регистър при Агенция по вписванията. В него трябва да опишете подробно имуществото, което е предмет на делбата. Също така трябва да е описано кой от съсобствениците какво точно получава след делбата. Възможно е един от съсобствениците – съделители да получи имот или движима вещ, а друг да получи уравняване на дела си в общата собственост в пари. Възможно е да се договори и един или някои от съобствениците да изкупи дял на друг/други съсобственици.

В случай, че не постигнете съгласие с всички останали съсобственици в общото имущество по какъв начин да го разделите, ще трябва да решите въпроса по съдебен ред.

Съдебна делба

Прозводството по съдебната делба се развива в две отделни фази, които приключват със съдебно решение.

Първата съдебна фаза е производство по допускане на делбата. В нея съдът установява кои са общите имоти и вещи, които ще се делят, кои са всички съсобственици в общото имущество и кой какъв дял притежава от него. Всеки един от съделителите може да възрази против правото на някой от другите да участва в делбата, против размера на неговия дял, както и против вкючването на някои от имотите в делбата. Ако се дели наследено имущество, в тази фаза може да бъде оспорено и завещание.

След разглеждане на тези въпроси съдът се произнася с решение, с което допуска делбата, определя кои лица ще участват и какъв е делът на всеки един, както и кои имоти ще се делят. Това съдебно решение може да бъде обжалвано по предвидения в закона ред и в съответните срокове.

Втората фаза на делбата е производство по същинската подялба на имуществото. В тази фаза всеки един от съделителите може да предяви искане за сметки – ако е направил някакви разноски във връзка с общото имущество, което е предмет на делбата /например ремонти, боядисване и др./, но е необходимо да представи и доказателства за тези разходи /фактури, други платежни документи/.

В тази фаза на делбата се извършва и съдебно-техническа експертиза, която трябва да установи дали имотът/имотите са поделяеми. Ако имотът/имотите са поделяеми, съдът съставя разделителен протокол, запознава съделителите със съдържанието му, изслушва възраженията им. След това съставя окончателен разделителен протокол. След влизане в сила на окончателния разделителен протокол, съдът  призовава страните по делото за теглене на жребий кой дял при кого да отиде.

В случай, че имотът е неподеляем, съдът постановява решение, с което го изнася на публична продан. На самата публична продан всеки от съсобствениците може да придобие имота.

Получената цена при извършване на публичната продан се разпределя между всички съсобственици в зависимост от дела им в съсобствеността.

Ако неподеляемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг или с развод, и преживелият или бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на децата от брака, няма собствено жилище, съдът по негово искане може да го постави в дял, като уравнява дяловете на останалите съделители с други имоти или с пари.

Ако неподеляемият имот е наследствено жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари.  За вземанията за уравнение на дяловете заинтересованите могат да впишат законна ипотека. 

Искането за възлагане може да се направи най-късно в първото заседание след влизането в сила на решението за допускане на делбата. Имотът се оценява по действителната му стойност. Когато уравнението е парично, то заедно със законната лихва трябва да се изплати в 6-месечен срок от влизането в сила на решението за възлагане.

В случай, че желаете да поделите общо имущество е добре да се обърнете към адвокат, специалист в тази област.

 

.: BGtop.net.: BGtop.net