Вещно право и недвижими имоти София

 

Вещно право и недвижими имоти в софия

Консултации по вещноправни и реституционни въпроси

Изготвяне на договори във връзка с имоти

Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти: продажба, дарение, замяна, прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, проучване на правния статус на имота и проверка на собствеността, анализ и изготвяне на документи по сделката

Обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт на недвижим имот по давност.

Анализиране и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред.

Осъществяване на сделки с недвижими имоти пред нотариус, учредяване право на ползване, право на строеж, пристрояване, надстрояване, сервитути

Съдебна защита на правото на собственост и други вещни права, защита на владение

Образуване на съдебни дела за обявяване на предварителен договор за окончателен и представителство пред съда

Разрешване на проблеми, свързани със собствеността върху недвижим имот или проблеми, свързани се неизпълнеие на договор във връзка с недвижим имот.

Търговско право и договори

Търговско право и договориПравни консултации във връзка с търговски договори и изготвянето им

Съдебна защита по повод на търговскоправни спорове

Правна помощ, относно събиране на дължими суми по търговски договори

Консултации във връзка с предстоящо сключване на договори, в областта на гражданското и търговското право

Изготвяне на договори, в съответствие с желанията на клиента

Съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, изготвяне на споразумения

Представителство на клиенти пред държавни учреждения и съдебни институции, във връзка с търговски, данъчни, трудови, облигационни и вещни спорове

Съдействие при сключване на търговски сделки с недвижими имоти, лизингови сделки, договори за превоз, продажби, комисионни, дистрибуторски и посреднически договори

Осъществяване на представителство пред Комисия за защита на конкуренцията, съда и Арбитражен съд при БТПП

Регистрация на търговска марка

 

Регистрация на търговска маркаРегистрация на търговска марка или марка за услуги в Патентното ведомство на Република България от адвокат – специалист по индустриалната собственост.

Осъществява консултации във връзка с регистрация на марки.

Консултации и прехвърляне на права върху търговски марки или марки за услуги.

Предлага процесуална защита в съда от адвокат - специалист при колизия на интереси във връзка с марки.

 Марката представлява знак, който може да бъде представен и графично чиято основна функция е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица.

Марките могат да бъдат търговски марки, марки за услуги, колективни и сертификатни марки.
Търговската марка и марката за услуги се използват за означаване на стоки или услуги, произвеждани или предлагани на пазара от притежателя на марката. Търговските марки и марките за услуги могат да бъдат притежание на две или повече лица, като разпореждането с тях се осъществява със съгласието на всички притежатели. 
Колективна марка е марка, притежание на сдружение на производители, търговци или на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. Тя отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица. 
Сертификатната марка удостоверява материала, начина на изработване, качеството или други характеристики на стоките или услугите, произвеждани или предлагани от лица, с разрешението и под контрола на притежателя на марката. Притежателят на сертификатна марка не може да я използва за означаването на произвежданите от него стоки или услуги. За използването на сертификатната марка е необходимо нейният притежател да приеме правила, които съдържат указания за качество, материала или други характеристики на стоките или услугите; мерките за контрол, които притежателя на марката упражнява, и санкциите, които налага.
Правото върху марка се придобива чрез регистрацията й, считано от датата на подаване на заявката. Правото върху марка е изключително право, което включва правото на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я използват без негово съгласие.
Регистрацията действа за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката, и може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет години срещу заплащане на такса.

Регистрация и промени във фирми

Абонаментно обслужване на търговски дружестваКонсултации, подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър при Агенция по вписванията

, при първоначална регистрация или промени в Едноличен търговец /ЕТ/, Дружество с ограничена отговорност /ООД/, Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/, Акционерно дружество /АД/. Преобразуване на търговски дружества, продажба на акции и дялове в дружества.

 

Подготовка на договори за управление. Подготовка и организиране на общо събрание на съдружниците в дружества.

Постоянно абонаментно правно обслужване на търговски дружества.

.: BGtop.net.: BGtop.net