Наследствено правоАко имате проблем във връзка с наследство или съсобствени имоти –

Правни консултации, доброволна делба пред нотариус или делба пред съда.

Правни съвети и представителство пред съд при възстановяване на запазена част от наследство.

Консултации и изготвяне на завещание и завет.

Обявяване на завещание.

 

Семейно правоРазвод

  • Консултации и представителство пред съд при развод по взаимно съгласие или по исков ред.
  • Компетентни съвети и процесуално представителство пред съда във връзка с издръжка на дете, родителски права, домашно насилие.
  • Правна помощ, във връзка с уреждане на имуществени отношения на съпрузите, при прекратяване на брака или след развода.

Брачен договор

Изготвяне на брачен договор преди сключването на брак или по време на брака. Сключване на брачния договор пред нотариус. Вписване на брачния договор в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенция по вписванията.

 

 

Застрахователно право-Извършване на консултации от адвокат в София, специалист в областта на застрахователното право, във връзка с настъпили застрахователни събития

-Осъществяване на представителство през застрахователни компании при изплащане на обезщетения за причинени вреди в резултат на пътно-транспортни произшествия или други застрахователни събития

-Завеждане на искове пред съд и осъществяване на процесуално представителство по съдебните дела във връзка с получаване на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди в резултат на настъпило застрахователно събитие

-Процесуално представителство по съдебни дела, заведени от застрахователни компании по регресни искове.

Абонаментно обслужване на фондации и сдруженияРегистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации.

Представителсво пред съда при регистрацията им.

Вписване на промени в регистъра към съда на регистрирани сдружения – с общественополезна дейност или дейност в частна полза.

 

Вписване на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

 

Постоянно абонаментно правно обслужване на сдружения.

.: BGtop.net.: BGtop.net