РАЗВОД

 

Гражданският брак се прекратява по съдебен ред пред съответния компетентен съд. След влизане в сила на съдебното решение за развод бракът е официално прекратен.

Прекратяването на брака може да стане чрез съдебна процедура на развод по взаимно съгласие или чрез съдебна процедура на развод по исков ред.

Развод по взаимно съгласие 

Гражданският брак се прекратява по взаимно съгласие на съпрузите с влязло в сила съдебно решение. За да бъде издадено то, трябва да са налични две условия:

1.            Необходимо е страните да подадат молба за развод, подписана и от двамата до районния съд. С това  те изразяват съгласието си за прекратяване на брака. В този случай съдът не търси доказателства за това дали бракът е непоправимо разстроен и причините, които са  ви накарали да стигнете до това решение. Съгласието трябва да се потвърди и лично пред съда. Ако някой от съпрузите без уважителна причина, не се яви на съдебното заседание, бракоразводното дело се прекратява.
2. Производството изисква
 съпрузите да сключат споразумение, с което да уредят последиците от развода.То може да препрати към сключен преди или по време на брака брачен договор ако в него са уредени тези въпроси. Целта на споразумението е да бъде доброволно уреден спорът. Законът изисква със споразумението да бъдат разрешени следните въпроси:

-ако има непълнолетни деца, кой от двамата родители ще упражнява родителските права по отношение на тях, къде  ще живеят, както и режим на личен контакт с другия родител и издръжката, която той ще заплаща на децата си;

-кой ще ползва семейното жилище след прекратяване на брака;

-съпрузите ще си дължат ли издръжка след развода и ако си дължат в какъв размер;

-ще се измени ли фамилното име на някой от съпрузите след прекратяване на брака.

Споразумението може да бъде писмено или устно, заявено в съдебно заседание,където се отразява в протокол. Споразумението се подписва и от двете страни. В него могат да бъдат уредени и имуществени въпроси (да се прехвърли собственост върху вещи и имоти, да се извърши делба). За това съдът събира отделна държавна такса.  

Мерките по отношение на децата – упражняване на родителските права, режима на личен контакт с децата и издръжката на децата, заложени в споразумението, могат да бъдат изменяни от съда по молба на всеки от родителите, при промяна на обстоятелствата.

Законът дава възможност да бъде сключено и последващо споразумение, което да бъде утвърдено от съда, ако впоследствие бившите съпрузи се съгласят да променят местожителството на децата, да променят режима на личен контакт или издръжката им.

Решението, с което се допуска разводът по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване.

 

                Развод по исков ред 

В случаите,в които няма взаимно съгласие за прекратяване на брака, бихте могли да се разведете по исков ред, ако смятате, че бракът ви съществува формално и между вас със съпруга ви липсват разбирателство и нормални съпружески отношения. Действията се изразяват в подаване на искова молба до съда, в която трябва да са изложени категорични доказателства за това, че бракът е непоправимо разстроен. За разлика от развода по взаимно съгласие, тук мотивите за прекратяване на брака трябва да се докажат. От значение е да се посочат всички факти, които са довели до това непоправимо състояние на брака (изневяра, насилие, фактическа раздяла).

Заедно с исковата молба може да поискате от съда да се произнесе относно вината за това състояние на брака. Вината има значение за: 

разноските по делото – те остават за сметка на виновния съпруг. Ако съдът установи, че няма вина за разстройството на брака ви или, че тя принадлежи и на двама ви, разноските остават така както са направени;

правото на издръжка – тя се дължи от виновния съпруг;

предоставяне на семейното жилище – се преценява от съда, като се вземат в предвид интересите на децата, вината за развода, здравословно състояние и други обстоятелства;

упражняването на родителските права – се преценяват от съда, като се вземат в предвид интересите на децата, тяхната възраст, пол, вината за разстройството на брака, здравословното състояние и други обстоятелства.

В първото насрочено по делото заседание двамата съпрузи трябва да се явят лично пред съда, в противен случай делото може да бъде прекратено.

 Всеки от съпрузите може да поиска от съда да определи привременни мерки относно издръжката, използването на семейното жилище, грижата за децата и тяхната издръжка докато трае съдебният спор.

По време на съдебния процес съпрузите могат да се споразумеят спорът междутях да бъде решен под формата на развод по взаимно съгласие, постигайки споразумение за прекратяване на брака им.

Настоящата статия има за цел да очертае само някои основни ваши права. За повече информация, както и за подготвяне на споразумение за прекратяване на брака ви по взаимно съгласие и/или процесуално представителство пред съда, се обърнете към адвокат. 

.: BGtop.net.: BGtop.net