ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ИПОТЕКИРАН ИМОТ

   

На пазара на недвижимите имоти зачестиха случаите на предлагане на ипотекирани имоти.

            Има ли риск да се закупи имот с ипотека? Действителна ли ще бъде такава сделка? – това са въпроси, които си задават много хора, които са харесали и желаят да закупят такъв имот.

            Сделка покупко – продажба с предмет ипотекиран имот е напълно действителна, но тежестта /ипотеката/ следва имота, т.е. и след продажбата и смяна на собственика на имота, ипотеката ще важи. Кредиторът, наложил ипотеката за обезпечаване на задължения, които не се плащат, ще може да изнесе имота на публична продан и да се удовлетвори от цената му, независимо кой е собственик на имота към датата на публичната продан. Достатъчно е ипотеката да е била вписана в имотния регистър преди прехвърлянето на собствеността на имота по нотариален ред.

            При желание от ваша страна да закупите недвижим имот е необходимо да се обърнете към адвокат, който да провери в имотния регистър дали на имота са наложени някакви вещни или облигационни тежести – ипотеки, възбрани, право на ползване, договори за наем, вписани искови молби и т.н., които ще тежат върху имота и след закупуването му.

В случай, че желаете да закупите ипотекиран недвижим имот, на първо място трябва да се убедите какъв е размера на задължението /кредита/, за обезпечение на което е наложена ипотеката и каква част от него не е изплатена. Трябва да сте наясно дали продажната цена, която ще заплатите е достатъчна да покрие задължението, заедно с лихви и евентуално неустойки за забава, ако не са заплащани в срок. За това следва да изискате документ от кредитора на задължението. Трябва да се убедите, че ипотекарния кредитор не е пристъпил вече към публична продан на недвижимия имот. Най- често кредитор на ипотекиран имот е банка. Трябва да изискате от продавача да се снабди с писмо – ангажимент от банката - кредитор, което да ви предостави, в което кредиторът поема ангажимент да заличи ипотеката след внасянето по съответна сметка на цялата дължима сума  - главница, лихви, неустойки и такси. Много е важно да не превеждате част или цялата продажна цена директно на продавача, а да я преведете на кредитора – банка за покриване на задълженията, обезпечени с ипотека върху имота, който купувате. В случай, че решите да преведете директно продажната цена на продавача – собственик, рискувате, тъй като е възможно той да не погаси с парите задълженията си, обезпечени с ипотеката и кредиторът да не заличи наложената ипотека. Механизмът на плащането следва да бъде описан както в предварителния договор, така и в нотариалния акт за покупко-продажба на имота.

Добре е, ако купувате ипотекиран недвижим имот, да се обърнете към адвокат специалист в областта на вещното право.

.: BGtop.net.: BGtop.net