НАСЛЕДСТВО СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ

В житейски план смъртта на близък човек е винаги тежка. За съжаление, с настъпването на смъртта, за роднините на починалия възникват доста юридически въпроси, които следва да уредят. Все по-често, след смъртта на роднина, близките му установяват, че починалия към датата на смъртта си е имал доста задължения – заеми, кредити, закупени стоки на изплащане, непогасени задължения за данъци и други.

            Наследството включва както имуществените права (активите), така и задълженията (пасивите) на наследодателя. Понякога след настъпване на смъртта на близък, наследниците установяват, че пасивите в наследството са повече от активите.

            Наследството се открива към датата на смъртта на лицето. Т.е. всичко, което починалият е притежавал към датата на смъртта си (собственост, влогове, авоари по банкови сметки, движими вещи и т.н.), както и всички негови задължения (неизплатени кредити, заеми, задължения за данъци, задължения към различни дружества като Топлофикация, мобилни оператори и т.н.) е включено в наследството. Затова, адвокат би ви посъветвал след откриване на наследство, да се провери какви са активите и пасивите в наследствената маса.

            Наследникът отговаря за задълженията на наследодателя не само с полученото по наследство, а с цялото си имущество, поради което възниква въпроса, какво да правим, ако след проверката се установи, че задълженията в полученото наследство са повече от активите му.

            Съгласно чл.48 от Закона за наследството „Наследството се придобива с приемането му.“ Наследството се приема по два начина: Приемането може да стане с писмено заявление до районния съдия в района, в който е открито наследството, като в този случай, приемането се вписва в специална за това книга или Приемане на наследството е налице, когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството. Съдебната практика е категорична, че приемането на наследство преди отказа е дефинитивен акт и не само не може да бъде отменено от приелия наследството, но и го лишава от възможността да се откаже от него.

            Законодателят е уредил възможност за наследниците да се откажат от наследството. В повечето случаи наследниците се отказват от наследство, когато се установи, че в наследството пасивите са повече от активите или поради лични морални или етични съображения. Всеки един от наследниците има право да се откаже от наследството, като заяви писмено това пред районния съдия в района, в който е открито наследството. Отказа от наследство се вписва в специална книга в съда. При извършен отказ от наследство, частта на отказалият се уголемява дяловете на останалите наследници.

            Всеки един от наследниците може да приеме и наследството по опис. Съгласно чл.60 от Закон за наследството Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство.Т.е., когато наследството е прието по опис, наследникът ще отговаря пред кредиторите на починалия само с онова, което е получил като наследство, а не и със свои лични вещи или права.

            Законодателят е категоричен по отношение на приемане на наследство от недееспособни (малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица), те приемат наследство само по опис.

            В случай, че попаднете в ситуация да наследявате е добре да се обърнете към адвокат, специалист в тази област, с цел да се проучат активите и пасивите на наследството и да получите адекватен съвет относно действията, които следва да предприемете.

.: BGtop.net.: BGtop.net