КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО С ВАС СЕ СВЪРЖЕ ФИРМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Често граждани получават писмо или телефонно обаждане от непознати за тях фирми, които твърдят, че те имат неизплатени задължения, като им се дава срок, в който трябва да заплатят посочена сума, в противен случай ги очакват съдебни дела, запор и много други разходи. В такива случаи, хората си задават въпроса, по какъв начин, непозната за тях фирма се е сдобила с техни лични данни, с информация за сключен от тях договор и поети по този договор задължения, законно ли е това, възможно ли е да дължат нещо на някого, с когото не са имали никакви отношения и не са сключвали договор.

Вероятно с вас се е свързала фирма за събиране на задължения или така наречената колекторска фирма. Това е фирма – търговско дружество, което се е специализирало в събиране на неизплатени дългове на физически или юридически лица към техните кредитори (най – често кредитори са мобилни или кабелни оператори, банки, електроразпределителни дружества и други). Кредиторите се обръщат към подобни фирми, защото събирането на вземанията им изисква финанси и време, а събирането на задълженията от специалисти осигурява бързина и ефективност.

Колекторска фирма може да прояви интерес към задълженията ви, когато вземането спрямо вас е било прехвърлено (продадено) или когато е била наета да представлява кредитора ви и да извършва дейстивия по събиране на вземанията му от негово име и за негова сметка, т.е. колекторската фирма не е носител на правата на кредитора ви, а е само негов пълномощник.

Как да постъпите в подобен случай?

Най – важното е да проверите дали наистина дължите посочената сума. Трябва да се осведомите за какво е задължението ви и към кого, основанието, на което дължите, към коя дата задължението ви е станало изискуемо, размера на задължението ви (главница и лихви). Трябва да поискате документ от фирмата, която се е свързала с вас на какво основание, тя събира вашето задължение към друг кредитор, за да разберете основателна ли е претенцията им.

В случай, че сте изправени пред хипотезата, в която колекторската фирма не е носител на правата на кредитора ви, а е само негов пълномощник е важно да поискате документ, който да удостоверява упълномощаването.

В случай, че се окаже, че вашето задължение е прехвърлено (продадено) на колекторска фирма е важно да знаете, че съгласно българското законодателство: „Кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това.

Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.

Предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето и да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото прехвърляне.

Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния кредитор.

            Задължително е да сте бил уведомен за прехвърлянето на задълженията ви между стария и новия кредитор, за да породи прехвърлянето действие спрямо вас. Уведомлението трябва действително да е достигнало до вас. В случай, че стария ви кредитор е избрал да ви уведоми чрез нотариална покана е възможно, ако не сте намерен на адреса си, да бъде залепено уведомление, указващо ви, че ще се смятате за редовно уведомен, ако в двуседмичен срок от датата на залепване на уведомлението не се явите при конкретния нотариус, да получите поканата. Законът не предвижда изрична форма на съобщението, но във връзка с доказване на извършеното действие по уведомяване е прието да ви бъде съобщено в писмена форма.

             Преди да бъдете уведомен за прехвърлянето, колекторската фирма няма право да иска от вас да изпълните задължението си. Ето защо до момента на съобщаването имате право да заплатите дължимата сума на първоначалния си кредитор, като изпълнението ще бъде редовно, задължението ви ще се счита изпълнено и вие  ще бъдете освободен от него.

            В случай, че се окаже, че колекторската фирма, която се е свързала с вас има право да събира вашето задължение, преди да предпримете каквито и да било действия, трябва да се уверите дали наистина дължите посочената от тях сума, дали е в указания от тях размер (главница и лихви), дали задължението ви не е погасено по давност.

 

В случай, че получите обаждане или съобщение от непозната за вас фирма, с което ви указват, че дължите конкретна сума  и трябва да я заплатите, добре е да се обърнете към адвокат, специалист в тази област.

.: BGtop.net.: BGtop.net