Какво трябва да знаем като потребители

   

Когато стоките се продават на потребителите, те трябва да отговарят на описанието и предназначението си и да притежават необходимото качество. При несъответствие на закупената от Вас стока или услуга, имате право да предявите рекламация.

При предявяването на рекламация бихте могли да се позовете на законовата гаранция или търговската гаранция. Вие решавате, в зависимост от това коя е с по-изгодни условия за Вас.

Законовата гаранция е гаранцията, която предоставя Законът за защита на потребителите. Имате право на рекламация и за стоки втора употреба или стоки, закупени от Интернет.

В случаите, в които се позовавате на законовата гаранция, срокът за предявяване на рекламация на стока е  2 години, но не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието. Ако дефектът или несъответствието на стоката се прояви до 6 месеца след доставката й, се приема, че е съществувало при доставката й. В този период търговецът трябва да докаже съответствието на стоката  с договореното. Ако се докаже, че несъответствието се дължи на естеството на стоката, то не бихте могли да се възползвате от законовата гаранция.

Има и изключения от двегодишната гаранция. Това са случаите, в които се касае за стоки, чийто „естествен“ живот е по-кратък от две години, като например бельо, чорапи и други.

Срокът за предявяване на рекламация за услуга, когато се позовавате на законова гаранция е 14 дни от откриването на несъответствието на услугата. Важно е преди ползването на услугата да изискате максимална информация /по възможност в писмена форма/ от търговеца – срокове, условия за извършване, вид на влаганите материали, цена, начин на плащане и др.

Рекламацията се представя в търговския обект пред търговеца или упълномощено от него лице, на адреса на управление на търговеца, или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията се представя устно или писмено. Търговецът, от който сте закупили стоката е длъжен да придвижи рекламацията до сервиза или производителя.

За предявяване на рекламация е необходимо да пазите своята касова бележка, фактура, протокол или друг документ, доказващ покупката. Търговецът е длъжен да впише рекламацията Ви в книга за рекламации, независимо от това дали я счита за основателна или не. Ако търговецът приеме, че рекламацията Ви е основателна, то той трябва в едномесечен срок да извърши ремонт на стоката или за я замени с нова. Срокът започва да тече от датата на предявяване на рекламацията. Привеждането на стоката в съответствие с договореното е безплатно за Вас. Не трябва да понасяте значителни неудобства при ремонта на стоката. Ако търговецът не  приведе стоката в съответствие с договора в рамките на месец, имате право да претендирате за възстановяване на заплатената от Вас сума или за отбив от цената на стоката. Трябва да знаете, че не можете да претендирате за възстановяване на заплатената сума, ако несъответствието на закупената стока е незначително.

Ако не постигнете споразумение с търговеца, можете да подадете жалба срещу него в най-близкия регионален офис на Комисия за защита на потребителите.

Друг вид гаранция е търговската гаранция. Тя не е задължителна. Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя. В случай, че търговецът предоставя гаранция, тя трябва да съдържа следната информация: обхват, срок, териториален обхват, име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията. Трябва да бъде отразено и това, че независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията, дадена от Закона за защита на потребителите.

Когато сте предявили рекламация, позовавайки се на търговската гаранция и рекламацията се удовлетворява чрез замяна на стоката с друга, се запазват първоначалните гаранционни условия. Ако рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, то срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

.: BGtop.net.: BGtop.net