БРАЧЕН ДОГОВОР

 

След сключване на брак имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени по закон или чрез подписване на брачен договор. Семейният кодекс урежда режим на общност на имуществените отношения между съпрузите.

 Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени. По желание на съпрузите може да бъде подписан брачен договор, който да уреди имуществените им отношения по време на брака и след прекратяването му, в случай на развод. Брачните договори се регистрират в централен електронен регистър при Агенция по вписванията. Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак 

В случай, че съпрузите изберат имуществените отношения помежду им да се уреждат с брачен договор, трябва да решат конкретно какви уговорки ще направят в него 

Добре е при изготвянето на брачния договор да се обърнете към адвокат – специалист в областта на семейното право, тъй като имуществените отношения в семейството не са въпрос, към който можете да се отнесете с пренебрежение. 

Брачният договор се сключва лично  от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите

С брачен договор може да се прехвърля право на собственост, да се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот (например право на строеж, на надстрояване, на ползване) – нужно е заверяване от нотариус, в чийто район се намира имотът. Когато имотите се намират в районите на действие на различни нотариуси (например друг град), нотариалното удостоверяване се извършва от нотариус в един от тези райони по избор на страните.

Нотариусът ще удостовери (с печат и подпис) датата и съдържанието на брачния договор, ще го впише в нотариалните книги.

 Когато в брачния договор има уговорки, с които се прехвърля право на собственост или се засяга друго право, свързано с недвижим имотбрачния договор трябва да бъде вписан в Имотния регистър.

Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака - от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него.

Когато договорът е сключен преди сключването на гражданския бракслед сключването на брака трябва да отидете при нотариуса, при когото сте сключили брачния договор, и да занесете копие от удостоверението за граждански брак, което ви е издадено от общинската администрация. Нотариусът е задължен да представи необходимите документи в Агенция по вписванията още същия ден, в който получи удостоверението за сключен граждански брак.

Когато договорът е сключен след сключването на гражданския брак, процедурата по вписване се започва от нотариуса още същия ден – след сключване на брачния договор, като естествено сте представили удостоверението за вече сключен граждански брак на нотариуса още преди да сключите договора.

Брачният договор може да бъде изменян във всеки един момент, докато бракът съществува. Промяната на съдържанието в брачния договор се извършва във формата на неговото сключване, тоест писмено и с нотариална заверка на подписите на страните. 

.: BGtop.net.: BGtop.net